13° Parçalı bulutlu

İdrar kaçırma (urinary ıncontinence)

İdrar Kaçırma Urinary Incontinence Öksürük, gülme, hapşırma veya egzersiz yaparken idrar kaçırması olan kadınlar… Women suffering from urinary …
Sağlık - Eylül 5, 2020 10:12 A A

İdrar Kaçırma

Urinary Incontinence

Öksürük, gülme, hapşırma veya egzersiz yaparken idrar kaçırması olan kadınlar…

Women suffering from urinary incontinence while coughing, laughing, sneezing, or exercising…

İSTEMSİZ İDRAR KAÇIRMA (ÜRİNER İNKONTİNANS)

İstemsiz idrar kaçırma olarak tarif edilen üriner inkontinans aslında zaman zaman sağlıklı kadınlarda da görülebilir. Tekrarlaması halinde kişinin yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesi ve özgüveninde azalmaya neden olduğu için mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Her dört kadından biri idrar kesesi veya pelvik taban dediğimiz karın alt bölgesindeki (kasık bölgesi) kas ve organlardaki problemlerden yakınır. ‘İdrarımı tutamıyorum’, ‘sokağa çıkmaktan korkuyorum’, ‘ne zaman öksürsem, ağır bir şey kaldırsam çamaşırım ıslanıyor’ diyorsanız bunun bir kader olmadığını ve tedavisinin mümkün olduğunu bilmelisiniz. Bir çok kadın idrar kaçırma şikayeti için belki de çözümü olmadığını düşündüğünden yardım almak yerine katlanmayı tercih eder. Günümüzde kalıcı ve etkili tedavi yöntemlerinin olması idrar kaçırma problemini saklanan, kabullenilen bir tabu olmaktan çıkarmıştır.

URINARY INCONTINENCE

The urinary incontinence might actually be seen even in healthy women from time to time. Since its recurrence affects the person’s life quality negatively and reduces their self-confidence, it is a condition that must be treated absolutely. One out of every four women complains about problems in their urinary bladder or inguinal region, i.e. pelvic floor, muscles and organs. If you say ‘I can’t hold my urine’, ‘I’m afraid of going outside’, ‘my underwear gets wet whenever I cough or lift something heavy’, you should know this is not destiny but instead curable. Maybe because they think there is no solution, many women prefer to put up with it instead of receiving help. Today, thanks to the availability of permanent and effective treatment methods, the urinary incontinence problem is no more an accepted and hidden taboo.

İDRAR KAÇIRMA NEDENLERİ NELERDİR?

Yaş: Her yaşta görülebilse de eşlik eden faktörlere bağlı olarak daha çok ileri yaştaki kadınlarda risk artar.

Menopoz: Östrojen eksikliğine bağlı olarak menopoz döneminde risk artar.

Gebelik: Daha sıklıkla vajinal yolla doğum yapan kadınlarda görülse de sezaryenle doğuran kadınlarda da görülebilmektedir.

Genç yaşta doğum yapmış olmak

Çok sayıda doğum yapmış olmak

Zor ve müdahaleli doğumlar yapmış olmak

Pelvik taban (leğen kemiği içerisinde bulunan kasık bölgesi ) kasların zayıflığına neden olan hastalıklar

İdrar yolu enfeksiyonları

Genetik yatkınlık

Obezite

Sigara

Alkol

Geçirilmiş ameliyatlar: Rahim alınma ameliyatı (histerektomi) öyküsü

Çeşitli hastalıklar: İnme, diyabet( şeker hastalığı) , nörolojik hastalıklar

İlaçlar

WHAT ARE THE REASONS OF URINARY INCONTINENCE?

Age: Although it can be seen in any age, the risk for older women is higher, depending on the accompanying factors.

Menopause: Depending on estrogen deficiency, the risk is higher in the menopause period.

Pregnancy: Although it is seen in the women who have had vaginal delivery more frequently, it can also be seen in the women who have had c-section delivery.

Delivery at young age

Delivery for many times

Difficult and interventional deliveries

Diseases weakening the pelvic floor muscles (the inguinal region in the pelvis)

Urinary tract infections

Genetic predisposition

Obesity

Smoking

Alcohol

Past operations: Hysterectomy story

Various diseases: Stroke, diabetes, neurological diseases

Medicines

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Ped kullanmadan sokağa çıkamama, kötü koku sebebi ile utanma, ilişkide idrar kaçırma korkusu ile cinsel ilişkiden kaçınma sonucu yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu durum sanılanın aksine sadece ileri yaşlardaki kadınların problemi değildir. Genelde fazla sayıda ve zor doğum yapmış kişilerde görünse de, normal vajinal doğum yapmamış veya sezaryen doğum yapmış kişilerde de görülebilir.

Doğumlar, geçirilen operasyonlar, yaşa bağlı pelvik taban kas ve bağ dokusunun gevşemesi, sık geçirilen enfeksiyonlar, obezite, diyabet gibi kronik hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar idrar kaçırmaya sebep olabilir.

IN WHO IS URINARY INCONTINENCE SEEN?

Contrary to popular belief, this condition that affects the life quality negatively because of being unable to go out without using pad, shame caused by bad odor, refraining from sexual intercourse due to the fear of leaking urine during sexual intercourse is not only the older women’s problem. Although it is generally seen in the persons who have had too many and difficult deliveries, it may also be seen in the persons who have not had normal vaginal delivery, or who have had c-section delivery.

Deliveries, past operations, age-related weakening of the pelvic floor muscles and connective tissue, frequent infections, obesity, chronic diseases like diabetes, certain medicines used may cause urinary incontinence.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Detaylı olarak anamnez sorgulanmalı (hastaya teşhis koyma amaçlı olarak doktor tarafından sorulan sorular )

Sigara içiyor musunuz?

Alkol kullanıyor musunuz?

Günde ne kadar sıvı tüketmektesiniz?

Akşam ne kadar sıvı tüketmektesiniz?

Kullandığınız ilaçlar var mı? ( bazı ilaçlar öksürüğe sebep olarak; bazıları kasları fazla kasarak idrar yapmada zorluğa sebep olurken; bazıları da çeşitli mekanizmalarla dolaylı yoldan idrar kaçırmaya sebep olabilir.)

Hiç gebe kaldınız mı? Doğum şekliniz nedir?

Menopoza girdiniz mi?

Hiç ameliyat oldunuz mu?

Gülerken öksürürken idrar kaçırdığınız oluyor mu?

Tuvalete yetişemediğiniz oluyor mu?

Tuvaletinizi yaptıktan sonra idrar torbanızın boşalmadığını hissediyor musunuz?

Fizik Muayene

Ultrasonografi

İşeme günlüğü: Hastalarımızdan bir sonraki muayeneye kadar ne zaman ve ne sıklıkta tuvalete gittiğini, günde ne kadar sıvı tükettiklerini, tuvalette ne kadar idrar yaptığını kaydetmelerini istiyoruz.

İdrar tahlili ve idrar kültürü: İdrar yollarında olabilecek bir enfeksiyon idrar kaçırma semptomlarını taklit ederek yanılmamıza sebep olabilir.

İşeme sonrası kalan idrar volümü tayini: İdrar torbasının tam olarak boşaltılamaması da idrar kaçırmaya yol açabilir. Bir katater (idrar sondası) yardımı ya da ultrasonografi ile kalan idrar miktarı ölçülebilir.

Ürodinamik testler

HOW IS IT DIAGNOSED?

The anamnesis (the questions asked to the patient by the doctor to make a diagnosis) must be investigated in detail.

Do you smoke?

Do you drink alcohol?

How much fluid do you take a day?

How much fluid do you take in the evenings?

Are you on any medication? (Certain medicines may cause difficulty in urination by causing coughs or excessive contraction of the muscles, while others may lead indirectly to urine leakage through various mechanisms.)

Have you ever become pregnant? What was your type of delivery?

Are you in menopause?

Have you ever had surgery?

Do you leak urine while laughing or coughing?

Are there times you have failed to get to the toilet on time?

Do you have the feeling that your bladder is not completely empty after urination?

Physical Examination

Ultrasonography

Urination log: We request our patients to record until the next examination when and how frequently they go to urination, how much fluid they consume a day, and how much urine they discharge.

Urine analysis and urine culture: A possible infection in the urinary tract may mislead us by mimicking the urinary incontinence symptoms.

Measurement of the residual urine volume after urination: Incomplete bladder emptying may also cause urinary incontinence. The residual urine volume can be measured with the help of a catheter or ultrasonography.

Urodynamic tests

İDRAR KAÇIRMA TİPLERİ NELERDİR?

İdrar kaçırmanın birkaç tipi vardır. Hastanın nasıl ve ne zaman idrar kaçırdığı önemlidir.

Stres tipi idrar kaçırma (SUİ): Öksürme, hapşırma, egzersiz, ağır kaldırma sonrası karın içindeki, idrar kesesindeki basınç artar ve idrar torbasındaki kaslar bu artışa dayanamaz ve idrar kaçışı meydana gelir. Genellikle zayıf mesane (idrar kesesi) desteği veya idrar tutmaya yardımcı kaslarda hasar sonucu ortaya çıkar.

Sıkışma tipi-urge idrar kaçırma (UUİ): Normalde idrar yapmak istediğimizde aktif olması gereken bazı mesane (idrar kesesi) kaslarının beklenmedik zamanlarda kasılmasıyla (aşırı aktif) aniden idrara gitme ihtiyacı hissedilmesi ve çoğu zaman tuvalete yetişemeden idrar kaçırılması durumudur.

Overflow (taşma) tipi idrar kaçırma: İdrar kesesinin zayıflığı yada herhangi bir nedenden dolayı idrarın mesaneden (idrar kesesinden) dışarıya normal akışını engelleyecek şekilde tıkanması sonucu ortaya çıkar.

Hastaları önce idrar kesekleri dolu iken jinekolojik masaya alınarak muayene esnasında öksürmeleri ya da ıkınmaları istenir böylelikle idrar kaçırmalarının tipi tespit edilir. Vajinal muayene ve pelvik taban ultrasonografisi ile sarkmanın derecesi bakılır. İşeme sonrası kalan idrar volümü bir katater (idrar sondası) yardımı yada ultrasonografi ile ölçülüp hastanın idrar kesesinin tam olarak boşaltıp boşaltamadığına bakılır. Tüm bu muayeneler sonrasında hastanın hangi tip idrar kaçırma hastalığına sahip olduğu anlaşılır ve uygulanacak tedavi tespit edilir.

WHAT ARE THE TYPES OF URINARY INCONTINENCE?

There are several types of urinary incontinence. When and how the patient leaks urine is important.

Stress Urinary Incontinence (SUI): Coughing, sneezing, exercises, lifting heavy objects increase the pressure in the urinary bladder in the abdomen, and the bladder muscles cannot resist this increase, as a result of which some urinary is leaked. This is generally a result of weak urinary bladder support or damage to the muscles helping to hold urine.

Urge Urinary Incontinence (UUI): The condition in which the person feels urge to urinate upon unexpected contraction (overactive) of the bladder muscles that must be active normally when we want to urinate and usually leaks urine without getting to the toilet on time.

Overflow Urinary Incontinence: The condition in which the bladder is congested in a manner that blocks normal flow of the urine from the bladder due to its weakness or any other reason.

The patients are put on the gynecologic table when their bladders are full and asked to cough or strain during examination, thus finding out the type of their urinary incontinence. The degree of the prolapse is determined through vaginal examination and pelvic floor ultrasonography. The post-urination residual urine volume is measured with the help of a catheter or ultrasonography, thus checking whether the patient can empty their bladder completely. After all these examinations, the type of the patient’s urinary incontinence is diagnosed, and the treatment to be applied is determined.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İlaç kullanımına başlamadan ya da ameliyat kararı vermeden önce hastaların yaşam tarzlarında değişiklik yapmaları gerekmektedir. Fazla kiloları vermek, gece sıvı alımını özellikle çay ve kahve tüketimin kısıtlamak ve kabız olmalarına sebep olacak yiyeceklerden uzak durmalarını istiyoruz. Kilo verip düzenli bir bağırsak alışkanlığına sahip olan hastalarımız şikayetlerinde düzelme gözlemleyebilirler. Düzenli olarak spor yapılmalı ve idrar torbası ile pelvik taban kaslarını güçlendirecek Kegel egzersizleri yapmalıdır.

HOW IS IT TREATED?

Before starting the medication or deciding on surgery, the patients are required to change their life styles. We want them lose excess weight, limit the night time fluid intake, tea and coffee consumption in particular, and avoid the foods that may cause them to be constipated. Our patients who lose weight and get a regular intestinal habit may observe a reduction in their complaints. It is necessary to play sports and do Kegel exercises regularly to strengthen the urinary bladder and pelvic floor muscles.

KEGEL EGZERSİZLERİ NASIL YAPILIR?

Egzersize başlamadan önce pelvik taban ve kasların ne olduğu bilinmelidir. Pelvik taban kaslarını bulmak için, tuvalete oturur pozisyonda idrar yaparken göbek deliğinin altındaki kasları sıkın ve tutmaya çalışın. İdrarınızı durdurduğunuzda hissettiğiniz kas pelvik taban kasıdır ve onları kontrol etmeye başlayabilirsiniz.

Kegel egzersizlerini herhangi bir pozisyonda yapmaya başlayabilirsiniz. Pelvik taban kaslarınızı sıkınız, kasılmayı beş saniye tutunuz ve ardından beş saniye rahatlayınız. Üst üste dört veya beş defa deneyiniz. Kasları, bir seferde 10 saniye boyunca kasılmış halde tutmaya çalışınız, kasılmalar arasında 10 saniye boyunca gevşetiniz. En iyi sonuçlar için, sadece pelvik taban kaslarınızı sıkmaya dikkatinizi veriniz. Karnınızdaki, bacaklarınızdaki veya kalçadaki kasları esnetmemeye dikkat ediniz. Nefesinizi tutmaktan kaçınınız. Bunun yerine, egzersizler sırasında özgürce nefes alınız. 3 kez tekrarlayınız.

Kegel egzersizlerini günün her saatinde yemek yaparken, tv izlerken yapabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken idrarı boşaltırken kasları kasmak için Kegel yapmamalısınız. İdrar torbasını boşaltırken Kegel egzersizi yapmak idrar torbasının tam boşalmamasına sebep olduğu için geride idrar kalabilir ve idrar yolları enfeksiyonu riski artabilir.

İdrar kaçırmanın tipine ve şiddetine göre tedavi seçenekleri belirlenmektedir. Çoğunlukla yaşam tarzı değişikliği ve Kegel egzesizlerine ek olarak ilaç ya da cerrahi tedaviler uygulanabilir.

HOW TO DO THE KEGEL EXERCISES?

Before starting the Kegel exercises, it is necessary to know what the pelvic floor and muscles are. In order to find the pelvic floor muscles, contract your muscles below your navel and try to keep them contracted while urinating in sitting position. The muscle you feel when you stop your urine is the pelvic floor muscle, and you can start to control them.

You can start to do the Kegel exercises in any position. Contract your pelvic floor muscles and keep them contracted for five seconds, then relax for five seconds. Do this for four or five times consecutively. Try to keep the muscles contracted for 10 seconds at a time, and relax for 10 seconds between the contractions. For the best results, concentrate on contracting your pelvic floor muscles only. Pay attention not to flex your stomach, hip or leg muscles. Refrain from holding your breath. Instead, breathe freely during the exercises. Repeat for 3 times.

You can do the Kegel exercises any time of the day, while cooking, watching TV, etc. The only thing you should care is not to do Kegel exercises to contract the muscles while urinating. Since doing the Kegel exercises while urinating causes that the bladder is not emptied completely, some urine may remain in it, increasing the urinary tract infection risk.

The treatment options are determined on the basis of the type and severity of the urinary incontinence. Mostly, medication or surgical treatments may be applied in addition to life style change and Kegel exercises.

İlaç tedavisi: Sıkışma tipi idrar kaçırması olan hastalar kaçırmanın şiddeti ve sebebine bağlı olarak antikolinerjik grubu bazı ilaç gruplarından fayda görebilirler. Bu ilaçların hap olarak kullanılabildiği gibi yama dediğimiz yapışkanlı bant şeklinde de kullanılabilir.

Medication: The patients who suffer from urge urinary incontinence may benefit from some groups of anticholinergic drugs, depending on the severity and cause of the incontinence. These drugs can be taken as pills or through adhesive patches.

Sıkışma tipi idrar kaçırma için alternatif tedaviler: Yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileriher zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Bu durumlarda alternatif tedavi yöntemleri de mevcuttur.

Bu yöntemler:

İdrar torbasına botoks uygulaması

Sinir uyarılması (nöromodulasyon)

Alternative treatments of urge urinary incontinence: Sometimes, the life style changes and medication may fail to give positive results. There are also alternative treatment methods for such cases.

These methods are as follows:

Botox to bladder

Neuromodulation

Cerrahi tedavi:

Kolposüspansiyon (retropubik üretropeksi) (BURCH, paravajinal onarım)

-Pubovajinal sling (üretropeksi)

-Minimal invaziv sling: (TOT, TVT)

-Periüretral ve transüretral enjeksiyonlar

-Yapay sfinkter

Transvajinal tape (TVT) ve transobturator tape (TOT) gibi, idrar kesesinin taban kısmının bir sentetik bandla desteklenmesi idrar kaçırma tedavisinde etkili operasyon tekniklerindendir. Vajinal(hazneden) yoldan, fazla bir kanama olmadan, çok küçük kesilerle bu operasyonlar gerçekleştirilebilir. Gevşemiş bağlar kuvvetlendirilir, gerekliyse örgü materyalleri ile sarkan dokular normal pozisyonuna gelecek şekilde asılır. Bu ameliyatlar sonrasında hastalar kısa sürede normal yaşamlarına kavuşur.

Surgical treatment:

Colposuspension (retropubic urethropexy) (BURCH, paravaginal repair)

– Pubovaginal sling (urethropexy)

– Minimally invasive sling: (TOT, TVT)

– Periurethral and transurethral injections

– Artificial sphincter

Transvaginal tape (TVT) and transobturator tape (TOT), which are supporting of the base of the bladder with synthetic tapes, are effective operational techniques in treatment of urinary incontinence. This operation can be done vaginally with very small incisions without much bleeding. The loose connections are strengthened, and the prolapsing tissues are suspended to their normal positions with lattice materials if necessary. After these operations, the patients go back to their normal lives quickly.

Vajinal yolla uygulanan cerrahi tedavilerin avantajları:

* Yüksek başarı oranı

* Daha az ağrı

* Küçük ameliyat izi

* Kısa süre (genellikle 1 gece) hastanede kalma

* Günlük hayata hızlı dönüş

* Karında herhangi bir kesi olmaksızın doğal yol olan vajinadan girişim

Advantages of the surgical treatments applied vaginally:

* High success rate

* Less pain

* Small scar

* Brief hospitalization (generally 1 night)

* Quick return to daily life

* Natural and vaginal intervention without any abdominal incision

Laparoskopik (kapalı yolla) yapılan askı yöntemleri:

Karın bölgesinde 0.5-1 cm’lik küçük kesilerden karın içini görüntülemek için laparoskop denilen kameralı özel aletler girilerek kapalı yöntemle yapılan ameliyatlardır. İdrar kesesi boynu çeşitli yöntemlerle yukarıya asılır. Açık ameliyatlara göre; ameliyat sonrası daha az ağrı olması, hastanede kalış süresinin kısalığı, daha küçük kesiler yapılması ve günlük hayata dönüşün daha kısa sürede olması gibi önemli avantajları vardır.

Suspension methods applied through laparoscopy:

They are the laparoscopic surgery done to see inside the abdomen with laparoscope inserted through 0.5-1 cm small incisions in the abdominal region. The bladder neck is suspended upward through various methods. Its important advantages compared to open surgery are less postoperative pain, shorter hospitalization, smaller incisions, and faster return to daily life.

İDRAR KAÇIRMA İLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİM?

İdrar kaçırmak yaşam kalitenizi ve sosyal hayatınızı etkileyebilen, depresyona, özgüven kaybına sebep olabilen, cinsel hayatta performans kaybına sebep olabilen, partnerinizle ilişkinizi etkileyebilen bir durum olabilir. Unutmayın ki tedavisi olan bir rahatsızlığınız var. Biz doktorlarınız olarak her zaman yanınızdayız. Önemli olan kendinizi iyi hissetmeniz, özel hissetmeniz.

Tüm kadınlarımız bizim için çok özel…

HOW CAN I COPE WITH URINARY INCONTINENCE?

Urinary incontinence may become a condition that affects your life quality and social life, causes depression and loss of self-confidence, loss of performance in sexual life, and affects your relationship with your partner. Remember that your disease is curable. We, your doctors, are always beside you. What is important is that you feel good and special.

All our women are very special to us…

Bu haber 28 kez okundu.
Sağlık - 10:12 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

VİDEO GALERİSİ

E-BÜLTENE KAYIT OL

Bültenimize kayıt olarak son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.