11° Açık

Gebelik ve doğum (pregnancy and delivery)

Gebelik ve Doğum Pregnancy and Delivery GEBELİK ÖNCESİ MUAYENE PRE-PREGNANCY EXAMINATION Gebeliğin ilk birkaç haftası bebek gelişimi için en …
Sağlık - Eylül 4, 2020 10:00 A A

Gebelik ve Doğum

Pregnancy and Delivery

GEBELİK ÖNCESİ MUAYENE

PRE-PREGNANCY EXAMINATION

Gebeliğin ilk birkaç haftası bebek gelişimi için en önemli zamandır. Fakat birçok kadın bu dönemde gebe kaldığının farkına bile varmamaktadır. Bu nedenle gebe kalmayı düşünen her kadın korunmayı bırakmadan önce mutlaka bir kadın doğum hekiminin kontrolünden geçmelidir. Bu kontrolün amacı gebelikte, doğumda ya da doğum sonrasında gelişebilecek olağan dışı durumların ve risk faktörlerinin belirlenmesidir.

The first few weeks of the pregnancy are the most important period for development of the baby. However, numerous women are even unaware of their pregnancy during this period. Therefore, every woman who contemplates pregnancy must absolutely have herself checked by a gynecologist and obstetrician before quitting protection. The purpose of this check is to detect any potential abnormalities and risk factors to arise during the pregnancy, delivery, or after the delivery.

Gebelik takibini değiştirebilecek ve gebeliği olumsuz etkileyebilecek kronik hastalıklar (hipertansiyon, kansızlık, diyabet, epilepsi, tiroid gibi), jinekolojik hastalıklar (miyom, over kisti, enfeksiyonlar gibi), önceki gebeliklere ait durumlar (düşük, anomalili doğum, dış gebelik, ölü doğum-erken doğum ) bu muayenede sorgulanır. Düzenli kullanılan ilaçların gebeliğe göre doz ayarlaması da bu kontrolde ele alınır. Beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol kullanımı, çalışma hayatı, uyku ve dinlenme alışkanlıkları, egzersiz alışkanlıkları ile ilgili yapılması gereken değişikliklerle ilgili bilgilendirme yapılır. Son bir yıl içinde alınmadıysa rahim ağzı kanser tarama testi (smear) alınır. Doktorunuz tarafından uygun görülen kan testleri yapılır.

The chronic diseases (such as hypertension, anemia, diabetes, epilepsy, thyroid), gynecologic diseases (such as myoma, ovarian cyst, infections), and the conditions related to previous pregnancies (miscarriage, birth with anomaly, ectopic pregnancy, stillbirth-premature birth), which may change the pregnancy follow-up and affect the pregnancy negatively are queried in this examination. The dose adjustment of the regularly taken medicines as per the pregnancy is also handled in this check. Information is given on the changes required to be made in the dietary habits, smoking and drinking alcohol, work life, sleep and rest habits, and exercising habits. If not conducted within the last one year, the cervical cancer screening (smear) test is conducted. The blood tests deemed appropriate by your doctor are done.

YUMURTLAMA ZAMANI NASIL HESAPLANIR?

HOW IS THE OVULATION PERIOD CALCULATED?

Adet dönemi kadınlarda çoğunlukla 28-32 gün arasında olmakla birlikte bazı kadınlarda daha kısa bazılarında ise daha uzundur. 21 ile 35 gün arası periyod normal kabul edilir.

Although the menstrual period is between 28 and 32 days for most of the women, some women have shorter and still some other have longer menstrual periods. A menstrual period between 21 and 35 days is deemed normal.

Adetleri düzenli olan kadınlarda ovulasyon (yumurtlama) zamanı beklenen bir sonraki adet tarihinin ilk gününden 14 gün geri gelinerek hesaplanır.

For the women whose menstrual cycles are regular, the ovulation time is calculated by going 14 days back from the first day of the next menstrual cycle.

Çoğu kadında yumurtlama günü adetin ilk gününden itibaren 11.-21. günler arasında olup bu dönemdeki cinsel ilişkide gebelik şansı artar.

For most of the women, the ovulation day is between the days 11 and 21 starting from the first day of the menstrual cycle, and having sexual intercourse within this period increases the chance of pregnancy.

Adet periyotları düzenli değil ise ultrasonografi ile yumurta (folikül) takibi yaparak ovulasyon (yumurtlama) zamanını belirleyebiliriz.

If the menstrual cycles are not regular, we can find the ovulation time by monitoring the follicle with ultrasonography.

GEBELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

WHAT ARE SYMPTOMS OF PREGNANCY?

Adet Gecikmesi

Yerleşme (implantasyon) Kanaması: Oluşan embriyo rahim içine yerleşirken, ilişkiden 6-12 gün sonra lekelenme tarzında ya da biraz daha fazla kanama olabilir. Bazı kadınlarda kanama ile birlikte kramp tarzında ağrı da görülebilir.

Memelerde dolgunluk ve hassasiyet

Halsizlik, yorgunluk

Bulantı, kusma

Sık idrara çıkma

Ciltte çatlaklar ve lekeler

Delayed Menstruation

Implantation Bleeding: While the emerging embryo settles in the uterus, you may have some stain-like or a bit more bleeding 6-12 days after the intercourse. In some women, cramps may accompany the bleeding.

Fullness and tenderness of the breasts

Weakness, fatigue

Nausea, vomiting

Frequent urinating

Cracks and stains on the skin

GEBELİKTE YAPILMASI GEREKEN TESTLER NELERDİR?

WHAT ARE THE TESTS REQUIRED TO BE CONDUCTED IN PREGNANCY?

Gebelik süresi yaklaşık 3′er aylık 3 döneme (trimester) ayrılır. 1. trimester ilk 13 haftaya (1,2,3 ay) kadar, 2. trimester 26. haftaya (4,5,6 ay) kadar ve 3. trimester doğuma (7,8,9 ay) kadar olan süreyi kapsar.

The pregnancy period is composed of 3 trimesters each of which lasts about 3 months. The 1st trimester includes the first 13 weeks (months 1, 2, and 3); the 2nd trimester includes the period from the end of the first one to week 26 (months 4, 5, and 6); and the 3rd trimester includes the rest of pregnancy until delivery (months 7, 8, and 9).

Tam kan sayımı

Tam idrar tetkiki

Enfeksiyon tarama testleri ( Toksoplazma, kızamıkçık (rubella) ve CMV için Ig M ve Ig G antikorları, sifiliz için VDRL, hepatit ve HIV tetsleri yapılır)

Böbrek ve Karaciğer fonksiyon testleri ( üre, kreatinin, AST, ALT)

Açlık kan şekeri

Tiroid fonksiyon testleri (TSH, T4)

Kan grubu

Complete blood count

Full urine test

Infection screening tests (the Ig M and Ig G antibodies for toxoplasma, rubella, and CMV, VDRL for syphilis, hepatitis, and HIV tests are conducted)

Kidney and Liver function tests (urea, creatinine, AST, ALT)

Fasting blood glucose

Thyroid function tests (TSH, T4)

Blood type

İKİLİ TARAMA TESTİ: 11-14. haftalar arasında yapılan Down Sendromu (trizomi21) ve trizomi 18 varlığını araştıran testtir. Ultrasonografik değerlendirme ile bebeğin ense kalınlığı ve burun kemiği varlığına bakılır. Anne yaşı, kanda beta hCG ve PAPP-A değerleri belirlenerek ultrasonografi bulgularıyla birleştirilir. Test sonucunda kişiye özel risk oranı belirlenir.

DOUBLE SCREENING TEST: It is the test conducted between the weeks 11 and 14 to search for Down Syndrome (trisomy 21) and trisomy 18. The baby’s neck thickness and nasal bone are checked in the ultrasonographic evaluation. The maternal age, the values of beta hCG and PAPP-A in blood are determined and combined with the ultrasonography findings. In consequence of the test, the private risk rate is determined.

ÜÇLÜ TARAMA TESTİ: 16-18 haftalar arasında Down Sendromu (trizomi21), trizomi 18 ve nöral tüp defektini (bebeğin omurilik bölgesinde açıklık) araştıran testtir. Değerlendirme anne yaşı, ultrasonografide bebeğin kafa çapı (BPD ölçümü), kan tahlilinde beta hCG, estriol (E3) ve AFP değerleri bakılarak yapılır.

TRIPLE SCREENING TEST: It is the test conducted between the weeks 16 and 18 to search for Down Syndrome (trisomy 21), trisomy 18, and neural tube defect (the gap in the baby’s spinal cord region). The evaluation is made against the maternal age, the baby’s head diameter (BPD measurement) in ultrasonography, and the beta hCG, estriol (E3), and AFP values in the blood analysis.

DETAYLI (2.ci DÜZEY RENKLİ) ULTRASONOGRAFİ: 20-22. haftalarda perinatoloji (riskli gebelik) bölümü tarafından yapılan bebeğin ayrıntılı organ taramasının yapıldığı ultrasonografidir.

DETAILED (2nd LEVEL COLORED) ULTRASONOGRAPHY: This is the ultrasonography carried out in the weeks 20-22 by the perinatology (risky pregnancy) department to have a detailed organ screening of the baby.

ŞEKER YÜKLEME TESTİ (OGTT): 24-28. haftalar arasında aç karnına ve glukoz içilmesi sonrasında kan verilerek yapılan testtir. Anne adayında gebelik şekeri ( gestasyonel diyabet ) varlığını tespit eder.

ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST (OGTT): The test conducted between the weeks 24 and 28 by giving blood after drinking glucose on empty stomach. It detects the gestational diabetes in the expectant mother.

İNDİRECT COOMBS: Anne Rh(-) baba Rh(+) ise aralarında kan uyuşmazlığı vardır ve 28. haftada bakılan indirect coombs testi sonucuna göre Anti-D immunglobulin (kan uyuşmazlığı iğnesi) yapılabilir. Anti-D immunglobulin doğum sonrasında mutlaka tekrar edilmelidir.

INDIRECT COOMBS: If the mother is Rh(-) and father is Rh(+), their bloods are incompatible, and the Anti-D immunoglobulin injection can be applied on the basis of the result of the indirect coombs test conducted in the week 28. The Anti-D immunoglobulin injection must definitely be repeated after the birth.

GEBELİKTE BULANTI-KUSMA

NAUSEA-VOMITING IN PREGNANCY

Gebe kadınların %70-85 inde görülür. Genellikle 6. hafta civarlarında başlar ve 12. hafta civarında sona erer. Daha çok sabahları görülmekle birlikte günün herhangi bir saatinde olabilir.

It is seen in 70-85% of the pregnant women. It starts usually around the week 6 and ends around the week 12. Although it is seen mostly in the mornings, it can happen any time of the day.

Bulantısı olan gebeler az az sık sık beslenmeli, sıvı alımını yemekten yarım saat önce ve yarım saat sonra olmayacak şekilde sınırlamalı, sıvılar bir anda değil yudum yudum alınmalı, bulantı ve kusmayı artıran yağlı ve baharatlı yiyeceklerden sakınılmalıdır. Tuzlu kraker, limon ve zencefil bulantıya iyi gelebilir. Bu önlemlerle geçmeyen ve kusmaya sebep olan bulantılarda doktorunuz ilaç başlayabilir.

The pregnant women who complain about nausea must eat less but frequently, avoid the fluid intake between half an hour before and half an hour after the meal, sip instead of drinking at once, and avoid fatty and spicy foods that increase nausea and vomiting. Salty crackers, lemon and ginger may do good. In case of nausea that does not clear up with these measures and causes vomiting, your doctor may start medication.

Kusma şiddetli olup, ağızdan beslenme mümkün değilse, günde 3-4 den fazla kusma oluyorsa, gebede kilo kaybı %5’i aşmışsa ve kan tablosunda bozulma mevcut ise hastaneye yatış gerektirebilir.

If vomiting is severe and oral feeding is not possible, if the pregnant woman vomits more than 3-4 times a day and has lost more than 5% weight during pregnancy, and if her blood table shows deterioration, it may be necessary to hospitalize her.

GEBELİKTE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

URINARY TRACT INFECTION IN PREGNANCY

Gebelikte en sık görülen enfeksiyonlardır. Gebelik süresince uterus (rahim) büyüdükçe yaptığı baskıdan dolayı mesanenin(idrar kesesinin ) tam boşalmasına engel olacağı için enfeksiyon riski artar. Sık idrara çıkma, idrarda yanma, kötü kokulu idrar, bulantı, kasık ağrısı, sırt ve yan ağrısı gibi bulgular verebildiği gibi hiçbir şikayete yol açmayıp idrar tahlilinde tespit edilebilir. Tedavisinde idrarı temizleyen antiseptik ilaçlar ve antibiyotik kullanılabilir. Tedavisi yapılmayan gebe hastalarda enfeksiyon ilerleyerek böbrekleri etkileyebilir. Ayrıca gebelik sürecini etkileyerek erken doğuma sebep olabildiği gibi anne karnındaki bebeklerin doğum ağırlıklarının düşük olmasına da sebep olabilir.

It is the most frequently observed infection in pregnancy. Since the uterus will prevent complete emptying of the urinary bladder because of the pressure it applies on the bladder as it expands during the pregnancy, the infection risk increases. It may have symptoms such as frequent urinating, urinary burning, malodorous urine, nausea, inguinal pain, back pain, and flank pain, or it may have no symptoms at all and be detected during the urine analysis. The antiseptic medicines that clean the urine and antibiotics can be used in its treatment. If the pregnant patients with this complaint are not treated, the infection may progress and affect the kidneys. Besides, it may affect the pregnancy process and cause premature delivery or that the babies have low birth weights.

RAHİM AĞZI YETMEZLİĞİ

CERVICAL INSUFFICIENCY

Rahim ağzı (serviks) rahmin çıkış kısmı olup doğum başlayana kadar sert ve kapalı kalır. Serviksin zayıf olduğu gebelerde rahim ağzı erkenden kısalıp açılmaya başlar ve erken doğum riski olur. Servikal yetmezlik ultrasonda rahim ağzı uzunluğu bakılarak takip edilir.

The cervix is the exit from the uterus and remains rigid and closed until the birth begins. In the pregnant women whose cervices are weak, the cervix begins to shrink and open early, and then, there is the premature birth risk. The cervical insufficiency is monitored by checking the cervical length on the ultrasound.

Erken doğumu önlemek için uygun gebelerde servikse serklaj denilen yöntemle dikiş atılarak doğumun 37 hafta sonrasına ertelenmesi amaçlanır. Rahim ağzına dikiş atılması için en uygun zaman 3. gebelik ayı yani 12-14. haftalardır. Ancak rahim ağzında daha erken veya daha geç dönemlerde kısalma tespit edilirse acil serklaj yapılabilir. Serklaj yapılırken faydası ve komplikasyonları iyi değerlendirilmelidir. Servikal serklaj sonrası doğum ağrısına benzer kasılma ve kramp, vajinal kanama, su gelmesi, yüksek ateş veya titreme, kusma, kötü kokulu vajinal akıntı olması dumunda doktora başvurulmalıdır. Rahim ağzındaki dikiş 37.haftaya kadar yerinde bırakılır. Ancak daha önceki dönemde doğum sancıları düzenli olup doğum eylemi başlarsa çıkarılır. Çıkarma işlemi zor değildir.

In order to prevent premature delivery, it is aimed to postpone the delivery beyond the week 37 by stitching the cervix with a method called cerclage in the suitable pregnant women. The 3rd month of the pregnancy, i.e. the weeks 12-14, is the optimum time for cervical stitch. However, if the cervical shrinkage is detected in an earlier or later period, emergency cervical cerclage may be applied. Before applying the cerclage, its benefits and complications must be evaluated rather well. In case of spasms and cramps like labor pain, vaginal bleeding, breaking of water, high fever or shivering, vomiting, malodorous vaginal discharge after cervical cerclage, it is necessary to consult a doctor. The cervical stitch is left there until the week 37. However, if the labor pains are regular in the previous period and delivery action begins, it is removed. Its removal is not difficult.

PLASENTA PREVİA (BEBEĞİN EŞİNİN ÖNDEN GELMESİ)

PLACENTA PREVIA (CLOSURE OF THE CERVIX BY THE PLACENTA)

Plasenta previa plasentanın yani bebeğin beslendiği eşinin rahim ağzına yakın ya da rahim ağzının tamamını örtecek şekilde yerleşmesidir. Doğum öncesinde serviks genişlemeye başlayınca veya doğumda plasenta rahimden ayrılınca kanama olur. Daha önce rahimden cerrahi işlem geçirenlerde ve sezaryen ile doğum yapanlarda daha sık görülür. En sık bulgusu ağrısız kanamadır. Bu hastalar cinsel ilişkiye girmemeli, elle vajinal muayene olmamalıdır. Plasenta previa tanısı olan gebeler normal vajinal doğum yapamazlar, mümkünse doğum ağrıları başlamadan sezaryen ile doğum yaptırılır.

Placenta previa is the condition when the placenta settles near or in such a manner as to cover the cervix completely. When the cervix begins to expand before delivery or the placenta detaches from the uterus during delivery, hemorrhage occurs. It is observed more frequently among those who have undergone uterine surgery and those who have had cesarean section delivery previously. Its most frequent symptom is painless bleeding. These patients must avoid sexual intercourse and manual vaginal examination. The pregnant women who have been diagnosed to have placenta previa cannot have normal vaginal delivery; they are made to have cesarean section delivery before beginning of the labor pains if possible.

PLASENTA DEKOLMANI ( BEBEĞİN EŞİNİN ERKEN AYRILMASI)

PLACENTAL DETACHMENT (EARLY DETACHMENT OF THE PLACENTA)

Plasentanın rahim duvarına yapıştığı yerden ayrılmasıdır. Sigara içenlerde, 35 yaş üstü gebeliklerde, hipertansiyon ve preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) tanısı olan gebelerde, karın bölgesine darbe alanlarda daha sık görülür. Vajinal kanama, rahimde hassasiyet, sık olan ve geçmeyen rahim kasılması ile kendini gösterir. Plasenta rahim duvarından ayrılırsa bebeğe giden kan durur böylece besin ve oksijen aktarımı da durmuş olur. Böyle bir durumda nedenle acil sezaryen ile doğum gerekir.

It is detachment of the placenta from the uterine wall. It is observed more frequently among smokers, pregnant women older than 35 years of age, pregnant women diagnosed to have hypertension and preeclampsia (toxemia of pregnancy), and those who were hit in the abdominal region. Its symptoms are vaginal bleeding, tender uterus, and frequent uterine spasm that does not go away. If the placenta detaches from the uterine wall, the blood flow to the baby stops, and thus the food and oxygen transfer to the baby also stops. In that case, emergency cesarean section delivery is necessary.

GEBELİK ŞEKERİ (GESTASYONEL DİYABET)

GESTATIONAL DIABETES

Gebelikte tanı konulan şeker hastalığıdır. Gebelikte insülin salgısı artmakla beraber 6. aydan itibaren plasentadan salgılanan hormonlar insüline karşı direnç gösterir. Bu direnç diyabet açısından risk taşıyan kadınlarda kan şekerinin yükselmesine yol açar. Kontrolsüz yükselen kan şekeri bebekte de şekerin yükselmesine ve bebeğin anne karnında ölmesine kadar varabilen sorunlara neden olur. Bu nedenle gebelik şekeri mutlaka teşhis edilmesi ve doğru takibi gereken bir hastalıktır.

It is the diabetes diagnosed during pregnancy. Although insulin secretion increases in pregnancy, the hormones secreted by the placenta starting from the 6th month resist the insulin. This resistance causes the blood glucose in the women who are under diabetes risk to rise. The blood glucose that rises without control causes that the glucose in the baby also rises, and the problems that can even cause the death of the fetus. Therefore, the gestational diabetes is a disease that must be diagnosed absolutely and monitored correctly.

Özellikle 35 yaş sonrası, kilolu, 4000 gr’dan fazla bebek doğurmuş, diyabetik aile öyküsü olan, gebelikte fazla kilo alımı olan, ultrasonografide bebeği haftasına göre iri olup suyu fazla olan gebelerde risk artmıştır.

The risk is particularly higher for the pregnant women who are older than 35 years of age, are overweight, have delivered baby heavier than 4,000 grams previously, put on excessive weight during pregnancy, have diabetes history in the family, have excessive water, and whose babies are big according to their current weeks according to the ultrasound image.

Gestasyonel diyabetin tespiti için şeker yükleme testi tüm gebelere önerilmektedir. Gebeliğin 24-28. haftaları arasında OGTT (şeker yükleme testi) yapılmaktadır. Eğer gebe yüksek risk grubunda ise daha önceki haftalarda da test yapılabilir. Genel olarak tek aşamada yapılan 75 gr yükleme testi uygulanır. 8-12 saatlik açlık ardından sabah saatlerinde açlık kan şekerine bakılır. Ardından 75 gr şeker içeren solüsyon içirilir. Açlık kan şekeri ≥92, 1.saat tokluk ≥180 mg/dl, 2.saat tokluk ≥ 153 mg/dl değerlerden biri yüksek ise gebelik şekeri tanısı konur.

The oral glucose tolerance test is suggested for all pregnant women to detect gestational diabetes. The OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) is conducted between the weeks 24 and 28. If the pregnant woman is in the high risk group, the test can be conducted in the earlier weeks as well. Generally, 75 g challenge test is applied at a single stage. The fasting blood glucose is checked in the morning hours after fasting for 8-12 hours. Then, the person is made drink a solution that includes 75 g of sugar. The fasting blood glucose ≥92 mg/dl, 1st hour postprandial blood glucose ≥180 mg/dl, 2nd hour postprandial blood glucose ≥153 mg/dl; if one of the values is high, the gestational diabetes diagnosis is established.

Gebelik şekeri tanısı konulan kadınlarda diyet düzenlenmeli, gerekli durumda insülin tedavisine geçilmelidir. Diyet hastanın kilosuna, boyuna, ek hastalık mevcudiyetine ve fiziksel aktivitesine göre değişir. Her gebe için hazırlanan diyet listesi farklı olup diyet kişiye özeldir. Her kontrolde kilo artışı takip edilmelidir.

For the women diagnosed to have gestational diabetes, their diets must be adjusted, and insulin therapy must be commenced if necessary. The diet varies by the patient’s weight, height, additional diseases, and physical activities. The dietary list prepared for every pregnant woman is different, and the diet is special to person. The weight gain must be followed at each check.

GEBELİK ZEHİRLENMESİ (PREEKLAMPSİ)

PREECLAMPSIA (TOXEMIA OF PREGNANCY)

Genellikle 20. gebelik haftasından sonra başlayıp tansiyonun 140/90 mm/hg üzerinde seyretmesi durumudur. İhmal edilirse bebekte gelişme geriliği, erken doğum, ölü doğum hatta anne kaybına kadar ilerleyen ciddi sorunlara yol açabilir. İdrara protein kaçağı ve ödem eşlik edebilir.

It is a condition that starts generally after the week 20 of pregnancy and in which the tension exceeds 140/90 mm/hg. If it is ignored, it may cause serious problems that go up to growth retardation in the baby, premature birth, stillbirth, or even maternal death. The protein leakage and edema may accompany urine.

Preeklampsi tanısı konulan her gebenin düzenli kan basıncı (tansiyon) takibi yapılmalıdır. İdrar testi, tam kan tahlili, kanama profili testleri ve dopler ultrasonografi ile bebek göbek kordon kan akımı ölçümü yapılmalıdır.

The blood pressure (tension) of every pregnant woman diagnosed to have preeclampsia must be monitored regularly. The urine test, full blood analysis, bleeding profile tests must be made, and the baby’s umbilical cord blood flow must be measured with Doppler ultrasonography.

Tedavi gebelik haftasına göre değişir. Tuz kısıtlaması yapılmalı, sıvı alımı artırılmalı, aşırı fiziksel aktivite ve stresten kaçınılmalıdır. Tansiyonun kontrol altında tutulabilmesi için gebelikte kullanılabilen antihipertansif ilaçlar tercih edilebilir. Eğer hamilelik son dönemlerinde ise bebek mümkün olduğu kadar erken doğurtulur. Çünkü preeklampsinin kesin tedavisi doğumdur.

The treatment varies by the week of pregnancy. Salt consumption must be limited; fluid intake must be increased; and excessive physical activity and stress must be avoided. In order to keep the tension under control, the antihypertensive drugs that can be used in pregnancy can be preferred. If the pregnancy is in its final phases, the pregnant woman is made deliver the baby as early as possible, because delivery is the definite treatment of preeclampsia.

SEZARYEN DOĞUM SEBEPLERİ

REASONS FOR CESAREAN SECTION BIRTH

Daha önce geçirilmiş rahim cerrahisi (sezaryen, miyom alınması)

Bebek pozisyonun doğuma uygun olmaması (makat, transvers duruş)

Bebeğin tahmini doğum ağırlığının 4000 gr’dan veya baş çevresinin 100 mm’den fazla oluşu

Doğum ağrılarının yeterli olmasına rağmen rahim ağzı açılmasının artmaması (ilerlemeyen doğum eylemi)

Bebeğin kordonunun vajen içine sarkması

Plasenta dekolmanı (bebeğin eşinin ayrılması)

Fetal Distres (bebek kalp atışlarının bozulması)

Plasenta previa (bebeğin eşinin rahim ağzının kapatması)

Çoğul gebelikler

Gebenin kemik pelvis yapısının (çatısının) vajinal doğuma uygun olmaması

Gebenin vajinal doğum yapmasının riskli olduğu durumlar (kalp hastalığı, bel fıtığı, doğumsal kalça çıkığı, solunum yolu hastalıkları vs.)

Doğum korkusu

Anne isteği

Previous uterine surgery (c-section, myoma removal)

Baby in a position inconvenient for delivery (breech, transverse arrest)

Baby with an estimated birth weight over 4000 g and head circumference over 100 mm

No increase in opening of the cervix despite sufficient labor pains (non-progressive delivery)

Sagging of the baby’s cord into the vagina

Placental detachment (detachment of the placenta)

Fetal Distress (irregularity in the baby’s heartbeats)

Placenta previa (closure of the cervix by the placenta)

Multiple pregnancies

Unsuitability of the pregnant woman’s pelvic structure for vaginal delivery

The conditions that make vaginal delivery risky for the pregnant woman (heart disease, herniated disc, congenital hip dislocation, respiratory tract diseases, etc.)

Delivery fear

Mother’s request

Bu haber 83 kez okundu.
Sağlık - 10:00 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

YAZARLARIMIZ

 • Ordu Ulubey İlçesinin Kurucusu Çepni Uluğ Bey’in Mezarı Bulundu !

  Ordu iline bağlı Ulubey ilçesinin kurucusu Uluğ Bey’in mezarı Prof. Dr. Necati DEMİR’in araştırmaları sayesinde bulundu. Bu çok sevindirici haber bölgemizin yerel tarihinin aydınlanması açısından çok çok önemlidir. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre Ulubey ilçesi, veba hastalığı nedeniyle Ordu Gölköy ilçesinin Şimşirlik köyünden gelenlerin kurduğu bir ilçedir. Verilen bilgilere göre […]
 • “Asya Hun Devletinde Hu-han-ye MÖ.58-31) ve Chih ch’i (MÖ.54-36)Dönemi:”

  Asya Hun devleti, Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. MÖ.51’de Hu-han-ye Çin’deki Han hanedanına bağlandı. Bazı batı bölgelerinde yaşayan küçük devletler de yavaş yavaş Çin’e bağlanıyor. Chih-chih ise, Kuzey Moğolistan’da hüküm sürüyor fakat ağır şartlar olduğu için ili ırmağı vadisine göçmüştür. Burada Wusunlar vardır. Çinliler, strateji uygulayarak Hu-an-ye’nin elçisine Chih-chih elçisine göre daha çok […]
 • Şalpazarı Tarımının Yıllar İçerisinde Değişimi

  Yücel KAYA Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel-hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya […]
 • Gazeteci-Haberci Parti ve Kişi Kalemşörlüğü Yapmamalı ! Toplum Zedelenmemeli #susamam

  Umudumuz odur ki toplum önünde görünen bu şahsiyetler aklını başına devşire. Habercilik ve gazetecilik ile uğraşan insanların isimleri çoğu zaman yayın yaptıkları mecralarla bütünleşir. Özellikle küçük yörelerde kişi ile elinde tuttuğu mecra hemen hemen aynı olguları, aynı çizgiyi temsil eder. Şöyle ki: Kişinin bireysel olarak söyledikleri, bireysel olarak sosyal medyasından yaptığı paylaşımlar onun gazeteci-haberci kimliği […]
 • TRABZONSPOR’UN KOZU MESUT ÖZİL

  Fenerbahçe için ligin en zorlu deplasmanı kuşkusuz Trabzon deplasmanıdır. Ligin bitimine 15 maç kala 26.ncı haftanın zorlu maçı bu gün 19.00 da Trabzon’da oynanacaktır. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına oranla Fenerbahçe maçları hep farklılık yaratmıştır. 1974 – 75 ten bu yana en çok konuşulan, mücadelesi bol, kıran kırana geçen maçlar olmuştur. Bu akşam da öyle olacaktır. […]

HABER LİSTESİ

 • 01
  “Asya Hun Devletinde Hu-han-ye MÖ.58-31) ve Chih ch’i (MÖ.54-36)Dönemi:”
  Asya Hun devleti, Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. MÖ.51’de Hu-han-ye Çin’deki Han hanedanına bağlandı. Bazı batı bölgelerinde yaşayan küçük devletler de yavaş yavaş Çin’e bağlanıyor. Chih-chih ise, Kuzey Moğolistan’da hüküm sürüyor fakat ağır şartlar olduğu için ili ırmağı vadisine göçmüştür. Burada Wusunlar vardır. Çinliler, strateji uygulayarak Hu-an-ye’nin elçisine Chih-chih elçisine göre daha çok […]
 • 02
  “Trabzonspor yine beraberlik aldı.”
  Süper ligin 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor’da Victor Hugo 86.dakikada kırmızı kart gördü. Trabzonspor, 10 kişi kalana dek Rizespor’u karşı üstünlük kurdu fakat çok net pozisyonlara giremedi. İlk yarıda Trabzonspor’un 3 pozisyonu vardı fakat Rize kalecisi topları kurtardı. Rizespor sadece duran toplardan etkili olmaya çalıştı fakat onlar da gol atamadı. […]
 • 03
  “Asya Hun Devletinde İç Karışıklıklar ve Bölünme”
  Asya Hun Devletinde Hsü-lü-ch’üan-ch’ü öldükten sonra Hunlarda iç karışıklık başladı. MÖ.60’ta devlet adamlarını yok ederek Hunların başına sağ bilge kralı Tu-ch’i-tang geçti. Eski, hükümdarın eşi bu adama yardım etmiştir. Tu-ch’i-tang, ” Wu-yen-chü-ti” adını alıp devletin başına geçti. Devletin başına geçmek için önemli devlet adamlarını öldüren Wu-yen-chü-ti’ye devletin sol kanadı düşman oldu. Chiou-hou-shan’ ı sol kanat […]
 • 04
  “Trabzonspor, Rize deplasmanında”
  Süper ligin 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rizespor ile oynayacak. Maç yarın 16.00’da başlayacak. Maçın hakemi Cüneyt Çakır olacak. Trabzonspor’da Afobe ve Trondsen olmayacak. Nweakeme’nin ve Ekuba’nın da hafif sakatlıkları var ve tedavisine başlandı. Yarın ki maçta her iki futbolcu ihtimalle olmayacak. Rizespor’da ise, Gökhan Akkan kart cezalısı olduğu için olmayacak. Muhtemelen Donsah ve Söderlund da […]
 • 05
  “Hsü-lü-ch’üan-ch’ü (MÖ.68-60) Dönemi: Asya Hunları”
  Hu-yen-ti öldükten sonra Asya Hun Devleti’nin başına Hsü-lü-ch’üan-ch’ü geçti. Hunlarda ağır kış şartları ve açlık oluoyr. Ülkedeki iç huzursuzluklar artıyor. Hunlara bağlı halklar ayaklanıyor. MÖ.67’de Hunlar, Kuca bölgesini kaybetti. Hunlarda boş durmadı ve kendi istediği adamı atadı. Kuca bölgesinin yöneticisi korkarak kaçtı. Kuca bölgesine Çin’deki Han hanedanı sahip oldu. MÖ.65’te Hunlar, Kuca’ya akın yaptı ve […]

VİDEO GALERİSİ

E-BÜLTENE KAYIT OL

Bültenimize kayıt olarak son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.